Choď na obsah Choď na menu
 


CCI - nielen zľava, ale aj poistenie

 Poistenie spojené s kartou CCI

Toto je voľný preklad zo stránky www.campingcardinternational.com, pre právne vzťahy nezáväzný.
 
Poistenie: FICC uzavrela s anglickou poisťovňou  Miller  zmluvu o zodpovednosti za škody
pre držiteľa karty CCI. Toto poistenie pokrýva právnu zodpovednosť za škody a/alebo škody na zdraví tretích osôb počas kempingových pobytov a pobytov v prenájmoch alebo v hoteli, ak je spôsobená držiteľom CCI karty, jeho manželkou/ manželom a inými osobami cestujúcimi s ním spoločným súkromnom vozidlom alebo bicyklom / max. pre 11 ľudí /. Ak sa držiteľ CCI musí dočasne vrátiť počas dovolenky domov a opustiť svojich spolucestujúcich, títo zostávajú poistení.
 
Platnosť: Krytie poistenia je platné po celom svete s výnimkou Ameriky a Kanady, vrátane oblastí patriacich do ich jurisdikcie/súdnictva.Krytie poistenia platí do jedného roku od dátumu vydania alebo predĺženia CCI.
Podmienky poistenia: Poistenie sa vzťahuje na max. sumu 2 500 000 švajčiarskych frankov za jednu udalosť. Poistenie obsahuje naviac poistenie pre držiteľa CCI, a to pokrytím právnej zodpovednosti za ublíženie na zdraví až do výšky 100 000 švajčiarskych frankov v súvislosti so surfovaním a/alebo plavbou na lodi bez motora kratšou ako 5 metrov.
 
Výnimky z poistenia
1/ škody spôsobené priamo, alebo nepriamo
a. loďami, vozidlami alebo lietadlami , alebo prácou na ich palube s výnimkou windsurfingových surfov a nemotorizovaných lodí s dĺžkou kratšou ako 5 metrov.
b. Otravou jedlom alebo alkoholom, alebo prítomnosťou týchto cudzích či rizikových látok v jedle či nápoji
c. Znečisteným životným prostredím
d. Vojnou, občianskymi nepokojmi a podobne
e. Počas veľko-formátových zábavných akcií, na ktoré je vyberané vstupné
f. Škodami, ktoré sú následkom rádioaktívneho žiarenia alebo kontamináciou a inými atómovými rizikami
2/ škody na zdraví v dôsledku alebo priebehu zamestnania osoby u poistenej strany, ak existuje zamestnanecká zmluva alebo zmluva o tréningu
3/ škody na majetku, ktorý je vo vlastníctve, alebo bol zverený do starostlivosti alebo údržby
poistenému.
4/ škody spôsobené úmyselne držiteľom CCI, alebo jeho/jej spolupoistencami, ako napr.
a. Poškodenie pôdy a plodín, pošliapanie
b. nedbalá likvidácia odpadu,
c. poškodenie podzemného potrubia s vodou, plynom či elektrických káblov
 
Výška škody: za škodu spôsobenú počas ubytovania v podnájme alebo hoteli je úhrada do 100  švajčiarskych frankov za škodovú udalosť.
Škoda: Poistený je povinný správať sa tak, aby zbytočne nedochádzalo k požadovaniu náhrady za škodu treťou osobou. Ak sa udalosť stane, musí ju bezodkladne ohlásiť a poskytnúť poistiteľovi všetky informácie potrebné k riešeniu poistenia. Poistený nie je oprávnený sľúbiť akúkoľvek platbu náhradu škody
 
Ostatné podmienky poistenia.
Toto poistenie sa nevzťahuje na škody a straty, ktoré boli v čase vzniku kryté iným poistením, alebo poisteniami (poistenie zodpovednosti za škodu) alebo by nimi bola bývala pokrytá, ak by toto poistenie nebolo vyradené/odobraté. Výnimkou je iba prípad, že je potrebné mať prístup k sume vyššej ako suma, ktorá mala byť aplikovaná a je to v súlade s podmienkami inej politiky poistenia, v prípade, že táto politika nebola medičasom vyradená.
 
Komentár :
Je bežné, z dôvodov vyplývajúcich z možnej náhrady škody, že sú kempy, prípadne účasť na
niektorých akciách podmienená držaním karty CCI. V niektorých kempoch stačí na recepcii založiť CCI. Za cenu 14€ / organizovaní členovia s výraznou zľavou/ máte k dispozícii najme v zahraničí uznávané poistenie pre náhradu škody vami spôsobenú – pozor nejedná sa o náhradu škody, ktorá vznikla vám. Rovnako zaujímavým sprievodným javom je poskytovanie zliav pre držiteľov karty v kempoch u nás, alebo v zahraničí.
Bez anglickej verzie tú najdete na : http://www.campingcardinternational.com/insurance/